Сдружение „Сторикечърс“

“Сторикечърс” е сдружение, създадено през 2018-та година (от което е част и едноименната театрална компания), занимаващо се с Playback театър, съвременен танц, социално ангажирани творчески и образователни инициативи, обучения, семинари, форуми, на национално и международно равнище. Сред основните цели на Сдружение “Сторикечърс” са:

• Да създава условия за разкриване и развитие на човешкия потенциал в България чрез провеждане на културни събития, представления, обучения, ателиета, майсторски класове, работилници, пърформанси, концерти, фестивали, изложения и други творчески инициативи;

• Да развива и насърчава творческия потенциал в сферата на сценичните и приложните изкуства посредством алтернативни методи на преподаване;

• Да работи за повишаване на емоционалната култура на деца, младежи и възрастни чрез включването им в разнообразни форми на творческа дейност;

• Да подпомага развитието на местните общности в България и осигуряването на достъп до изкуство за широк кръг хора, включително тези в неравностойно положение и риск от социално изключване;

• Да подпомага държавните и обществените структури в България в развитието на качествена образователна система чрез внедряването на иновативни модели, основаващи се на различни форми на изкуство;

• Да осъществява сътрудничества с организации (включително бизнес компании) в и извън България, чиято цел е обмен на опит и добри практики, партньорство и съвместна дейност по културни, обучителни и образователни проекти;

• Създаване, стопанисване и развиване на културни пространства;

Основен фокус при работата във всички проекти на Сдружението са високото художествено съдържание, професионалният подход, значимите, актуални теми от съвремието, социалната ангажираност и образованието. Мисията на Сдружение „Сторикечърс“ е да улеснява връзките между хората, да подкрепя развитието на плейбек театъра в национален и световен мащаб и да насърчава споделената етика и ценности в плейбек общността.